Tesco Consultants

เกี่ยวกับเรา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล สภาสถาปนิก
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร
  • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
  • ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม