Tesco Consultants

งานของเรา

รายงานการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (ฝุ่นแดง) โรงงานลำดับที่ 106 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535

19 ต.ค. 2563
435 views
รายละเอียด
สถานที่
หมู่ที่ 8 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เจ้าของ
บริษัท โกลบอล สตัล ดัสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะเวลา
2016-12-09 – 2018-12-20

"โครงการรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (ฝุ่นแดง) โรงงานลำดับที่ 106 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535" เป็นการนำของเสียจากโรงงานถลุงเหล็ก (Slag) ซึ่งมีส่วนผสมของสังกะสีที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะหนักมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของโครงการ ดังนั้น ของเสียจากโรงงานถลุงเหล็ก (Slag) ที่มีสังกะสีเป็นส่วนผสมจึงจัดเป็นของเสียอันตราย (HM : Hazardous waste-Mirror entry) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 และเมื่อพิจารณาตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ.2552 พบว่า โรงงานประเภท 106 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม) ที่มีการนำของเสียอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต จะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment; ESA) ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน โครงการ ดังนั้น โครงการ จึงจำเป็นจะต้องจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย เพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่อไป

 

บริการที่เกี่ยวข้อง