Tesco Consultants

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกลุ่มย่อย

23 ตุลาคม 2563
364 views
การประชุมกลุ่มย่อย

ด้วยกรมทางหลวง ได้ว่าจ้าง บริษัท เทสโก้ จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 37 สายเลี่ยงเมืองชะอำ และได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา โดยเฉพาะแนวเส้นทางโครงการ รูปแบบทางเลือกการปรับปรุงและขยายแนวเส้นทางโครงการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการศึกษาของโครงการรวมถึงข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง