Tesco Consultants

งานของเรา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอำ

16 ก.พ. 2564
350 views
รายละเอียด
สถานที่
นครปฐม-เพชรบุรี
เจ้าของ
กรมทางหลวง
ระยะเวลา
21 สิงหาคม 2561 – 18 ธันวาคม 2561

ลักษณะโครงการ

- เป็นงานทบทวนผลการศึกษาด้านวิศวกรรมและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

- การจัดการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน