Tesco Consultants

บริการ

บริการ

3 กันยายน 2563
1799
คมนาคมขนส่ง

เทสโก้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของบริษัทในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

 
สาขาความเชี่ยวชาญ
ทางหลวง
ทางหลวงชนบท
ถนนท้องถิ่น
ทางด่วน/ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)
ระบบรถไฟยกระดับ
งานรถไฟ
ระบบรถไฟใต้ดิน
ระบบโมโนเรล
รถไฟความเร็วสูง
สนามบิน
อุโมงค์
ท่าเรือ
สะพาน
บริการที่หลากหลายของเราประกอบด้วย
การศึกษาความเป็นไปได้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การศึกษาความเป็นไปได้
การประเมินเหตุผลทางเทคนิค
การศึกษาทางเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ทางการเงินและการประมาณต้นทุน
การศึกษาสิ่งแวดล้อม
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)
การตรวจสอบพื้นที่
การสำรวจใต้ผิวดิน
การสำรวจวัสดุก่อสร้าง
การสอบสวนทางอุทกวิทยา
การออกแบบโครงการ
การวางแผนและการออกแบบเบื้องต้น
การออกแบบรายละเอียด
การจัดทำข้อกำหนด การประกวดราคาและเอกสารสัญญา
การเลือกสถานที่ตั้งโครงการ
การศึกษาสถานที่
การสำรวจภาคสนาม
การทำแผนที่ภูมิประเทศ
การศึกษาสถานที่สำหรับเป็นทางเลือก
การควบคุมการก่อสร้าง
การตรวจสอบสถานที่จริง
กำหนดการการก่อสร้าง
การทดสอบดินและวัสดุ
การควบคุมงบประมาณ
ดำเนินการชำระเงินของผู้รับเหมา

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – เขตคลองสาน – ประชาธิปก) งานทบทวนการศึกษาความเหมาะสม จัดทำรูปแบบการลงทุนและจัดเตรียมเอกสาร และประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างติดตั้งระบบเดินรถ และผู้รับจ้างงานให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – เขตคลองสาน – ประชาธิปก) งานทบทวนการศึกษาความเหมาะสม จัดทำรูปแบบการลงทุนและจัดเตรียมเอกสาร และประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างติดตั้งระบบเดินรถ และผู้รับจ้างงานให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง

งานทบทวนการศึกษาความเหมาะสม จัดทำรูปแบบการลงทุนและจัดเตรียมเอกสาร และประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างติดตั้งระบบเดินรถ และผู้รับจ้างงานให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณตึกแดง บางซื่อ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณตึกแดง บางซื่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณ ตึกแดง บางซื่อ ตั้งอยู่ที่ถนนเทอดดำริ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ มีขนาดพื้นที่โครงการ ประมาณ 140 ไร่ (ตามข้อกำหนดของการรถไฟฯ ระบุเนื้อที่ 120 ไร่) การพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณ ตึกแดง บางซื่อ แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 โซน ได้แก่ พื้นที่สำนักงานใหญ่ของการรถไฟฯ ส่วนธุรกิจสำนักงาน ส่วนที่พักอาศัย โรงแรม และพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่รองรับพนักงานการรถไฟฯ และพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ