Tesco Consultants

งานของเรา

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณตึกแดง บางซื่อ

17 ต.ค. 2563
352 views
รายละเอียด
สถานที่
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณ ตึกแดง บางซื่อ ตั้งอยู่ที่ถนนเทอดดำริ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ มีขนาดพื้นที่โครงการ ประมาณ 140 ไร่ (ตามข้อกำหนดของการรถไฟฯ ระบุเนื้อที่ 120 ไร่) 

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของพนักงานการรถไฟฯ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว เรือนแถว และแฟลต นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักของผู้อยู่อาศัยที่ไม่ใช่พนักงานการรถไฟฯ และมีอาคารส่วนบริการของการรถไฟฯ รวมอยู่ด้วย เช่น คลังพัสดุสื่อสารบางซื่อ ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ที่ทำการแพทย์ และกองบังคับการตำรวจรถไฟ เป็นต้น ภายในพื้นที่ประกอบด้วยถนนหลัก 3 เส้นที่ขนานและเชื่อมต่อกัน ได้แก่ ถนนรถไฟสาย 1 ถนนรถไฟสาย 2 และถนนรถไฟสาย 3 รวมทั้งถนนซอยที่ใช้สำหรับสัญจรภายในชุมชนพักอาศัยนี้ โดยถนนหลัก คือ ถนนรถไฟสาย 1 ที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 (ซอยพ่วงทรัพย์) ทางด้านทิศเหนือ กับถนนปูนซิเมนต์ไทย  ถนนเทอดดำริ ถนนเตชะวานิช และถนนพระรามที่ 6 ทางด้านทิศใต้

การออกแบบพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณ ตึกแดง บางซื่อ แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 โซน ดังนี้

ZONE S: พื้นที่ประมาณ 16.62 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่สำนักงานใหญ่ของการรถไฟฯ เป็นศูนย์กลางการบริหารงานแห่งใหม่ และเป็นอาคารสำนักงานอัจฉริยะ ระดับมาตรฐานอาคารเขียวไม่ต่ำกว่ำ LEED ระดับทอง (LEED Gold) เน้นการใช้พลังงานทดแทน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ZONE A: พื้นที่ประมาณ 20.25 ไร่ ประกอบด้วย ส่วนธุรกิจสำนักงานที่มีความโดดเด่น อยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่ซึ่งต่อเนื่องกับพื้นที่สถานีกลางบางซื่อย่านศูนย์กลางการคมนาคมที่ทันสมัยและย่านธุรกิจใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร การใช้พื้นที่ดินบริเวณนี้ควรจะกำหนดให้เป็นการใช้ที่ดินทางด้านอาคารสำนักงาน ทั้งอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ โดยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นธุรกิจการค้า ที่ทำการขององค์กรการค้าเอกชน ธนาคาร ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ และอุตสาหกรรมของรัฐ พร้อมทั้งด้านการบริการ เพื่อรองรับส่วนขยายของย่านเดิม

ZONE B: พื้นที่ประมาณ 59.62 ไร่ เป็นส่วนที่พักอาศัย โรงแรม และพื้นที่พาณิชยกรรม ตั้งอยู่ทางตอนกลางของพื้นที่ ซึ่งกำหนดให้มีการรองรับการขยายตัวด้านที่พักอาศัยและการบริการชุมชนจากพื้นที่บริเวณข้างเคียง รวมถึงการประกอบกิจกรรมการค้าขนาดย่อม ในบริเวณดังกล่าวจะมีส่วนของพื้นที่สีเขียวเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมทางการใช้สอยพื้นที่ใช้สำหรับพักผ่อน และสันทนาการ พื้นที่โล่งกลางโครงการ เรียกว่า SRT Central Park ลักษณะเป็นลานกว้างอเนกประสงค์ ประกอบด้วยภูมิสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่จะเชื่อมต่อกับส่วนธุรกิจสำนักงาน

ZONE C: พื้นที่ประมาณ 27.81 ไร่ เป็นพื้นที่รองรับพนักงานการรถไฟฯ (จำนวนห้องพักอาศัย 2,734 ห้อง) ส่วนนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของพื้นที่ ติดกับถนนเทอดดำริและถนนเส้นใหม่ที่จะตัดให้เชื่อมต่อกับถนนของรถไฟฟ้าสายสีแดง ประกอบด้วย อาคารสำหรับส่วนที่ทำการ และที่พักสำหรับพนักงานการรถไฟฯ ส่วนบริการ ศูนย์เด็กเล็ก ระบบสาธารณูปการต่างๆ และศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ZONE D:  พื้นที่ประมาณ 3.92 ไร่ เป็นพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศเหนือของพื้นที่ ประกอบด้วย เมนระบบสื่อสาร เมนระบบไฟฟ้าแรงสูง บ่อบำบัดน้ำเสียกลาง และสถานีขนถ่ายขยะกลาง