Tesco Consultants

บริการ

บริการ

16 กันยายน 2563
617
สถาปัตยกรรม

บริษัท เทสโก้ จำกัด ให้บริการออกแบบครบวงจรในงานด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า
และพลังงานของอาคารพานิชย์ อาคารอยู่อาศัยและโรงงาน ครอบคลุมตั้งแต่ การศึกษาความเป็นไปได้
เบื้องต้น การศึกษาค่าใช้จ่าย จนถึงการออกแบบรายละเอียด การกำหนด Specifications และการควบคุมการก่อสร้าง

 
งานออกแบบวางผังแม่บท
งานออกแบบวางผังแม่บท
งานออกแบบภูมิทัศน์
งานควบคุมงานก่อสร้างสถาปัตยกรรม

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณตึกแดง บางซื่อ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณตึกแดง บางซื่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณ ตึกแดง บางซื่อ ตั้งอยู่ที่ถนนเทอดดำริ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ มีขนาดพื้นที่โครงการ ประมาณ 140 ไร่ (ตามข้อกำหนดของการรถไฟฯ ระบุเนื้อที่ 120 ไร่) การพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณ ตึกแดง บางซื่อ แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 โซน ได้แก่ พื้นที่สำนักงานใหญ่ของการรถไฟฯ ส่วนธุรกิจสำนักงาน ส่วนที่พักอาศัย โรงแรม และพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่รองรับพนักงานการรถไฟฯ และพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ