Tesco Consultants

บริการ

บริการ

22 มิถุนายน 2563
636
การบริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง

TESCO ให้บริการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การวางแผนลำดับงาน และการประสานงานทางเทคนิคในสถานที่
ไปจนถึงการก่อสร้าง TESCO มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยคุณภาพและการควบคุม
ต้นทุนในทุกด้านของกระบวนการก่อสร้าง

 
สาขาความเชี่ยวชาญ
งานบริหารงานก่อสร้าง (PMC)
งานควบคุมงานก่อสร้าง (CSC)
งานจัดการประกวดราคา (TM)
บริการที่หลากหลายของเราประกอบด้วย
ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารเสนอราคา
การจัดหาใบอนุญาตของหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น
การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเหมาที่เหมาะสม
การเสนอราคาและการประเมินราคา
การคัดเลือกผู้รับเหมา
การทำสัญญา
การบริหารและการควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการก่อสร้าง
การทดสอบระบบเครื่องกล
การว่าจ้างและการดำเนินงาน
ตรวจสอบแบบก่อสร้าง

โครงการที่เกี่ยวข้อง